Класифікатор професій України (ДК 003:2010)

Класифікатор професій 2010 є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Наведена нижче інформація не є офіційною і приводиться з метою допомогти працівникам і роботодавцям уточнення правильності запису назви професії в трудову книжку.

Шукати професію, назву якої потрібно уточнити, ви можете по виду діяльності або за допомогою форми пошуку.

Класифікатор професій 2010 (далі — Класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, а також усіма суб'єктами господарювання під час внесення запису професії в трудову книжку працівника.

Професійні назви робіт, які наведені в Класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

За основу розробки Класифікатора була прийнята Міжнародна стандартна класифікація професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Кваліфікаційний рівень виконуваних робіт визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста.

В Класифікаторі застосовуються такі поняття:

Робота   певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються або повинні виконуватися однією особою.

Кваліфікація   здатність виконувати завдання та обов'язки певної роботи.

У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається назвою професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо).

Професія   здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.

Кваліфікація визначається рівнем освіти і спеціалізацією.

Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з вироблюваною продукцією чи наданими послугами і відповідає певною мірою деталізоване колу професійних завдань і обов'язків.

Структурно Класифікатор складається з кодів та назв професійних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.

Ознаки класифікації розташовані в наступній послідовності:

  • рівень освіти (перший рівень класифікації — розділи професій);
  • спеціалізація (другий, третій, четвертий — рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій);
  • кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень класифікації — групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

Код підрозділу складається з коду розділу та однозначного коду підрозділу.

Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу.

Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу.

Частка підкласів поділяється на угруповання.

Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду угруповання.

Утворення класифікаційних угруповань:

Класифікаційне угруповання

Код

Назва класифікаційного угруповання

Розділ2Професіонали
Підрозділ23Викладачі
Клас231Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Підклас2310Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Група2310.1Професори і доценти

Класифікаційні угруповання згруповані у 9 розділів:

Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Розділ 2. Професіонали

Розділ 3. Спеціалісти

Розділ 4. Технічні службовці

Розділ 5. Працівники сфери торгівлі та послуг

Розділ 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

Розділ 7. Кваліфіковані працівники з інструментом

Глава 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

Розділ 9. Найпростіші професії

Кожен з розділів складається з опису, класифікації професій та покажчика професійних назв робіт за кодами професій.

У покажчику професійних назв робіт за кодами професій та в алфавітному покажчику професійних назв робіт наведені коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016 – М.: Економіка, 1991), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та СКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

На підприємствах, в установах і організаціях записи про роботу вносяться в установленому порядку в трудові книжки працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у покажчику професійних назв робіт за кодами професій та абетковий покажчик професійних назв робіт. Від назв, зазначених у цих покажчика, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін), наведені в додатку В.

Окремі професійні назви робіт у Класифікаторі записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури Класифікатора, може визначатися:

  • Складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авиаметеорологичного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);
  • Вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);
  • Загальноприйнятий іноземний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер);
  • Родинне (однотипне) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін), моторист (машиніст).

Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений і введений в дію наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 № 327.

Пошук професії за кодом і назвою

Для пошуку професії можна використовувати код КП (класифікатора професій) або назву професії. Звертаємо вашу увагу на те, що класифікатор наведено українською мовою, тому пошук також має здійснюватися українською мовою.